Å eie fredet eiendom

aa_eie

Ca. 4750 bygninger i Norge er vedtatt fredet etter Kulturminneloven. I tillegg er et ukjent antall samiske hus og hus bygd i perioden 1537-1649 automatisk fredet. Et flertall av kulturminnene er i privat eie.

Kulturminneloven regulerer forholdet mellom myndighetene og eier av et fredet hus. Kulturminneloven (se Lover og forskrifter) forvaltes av Riksantikvaren i samarbeid med fylkeskommunenes kulturvernavdelinger og Sametinget. Hvor du skal henvende deg med spørsmål og søknader er avhengig av hvilken paragraf i kulturminneloven bygningen er fredet i henhold til.
• Fylkeskommunen forvalter fredete bygninger og anlegg fra nyere tid (etter 1537).
• Sametinget har ansvar for forvaltningen av samiske bygninger.
• Riksantikvaren forvalter automatisk fredete middelalderbygninger (før 1537).

Fredning i praksis
Som eier av fredet bygning har du ansvar for å ta vare på en viktig del av landets kulturarv. Det er meningen at myndighetene skal legge forholdene til rette og bistå eierne med råd og veiledning, men i praksis er du alene om å bære ansvaret og den økonomiske byrden.

Rettigheter
Som eier har du krav på råd og veiledning fra kulturminneforvaltningen. Det gjelder alt som fra veiledning om vedlikehold til utforming av søknader og informasjon om saksbehandling.

Kulturminneforvaltningens midler til fredet hus dekker ikke behovet, og du kan derfor ikke regne med å få det du trenger i tilskudd. Hvis du har søkt om og fått tillatelse til å foreta en endring av bygningen, kan myndighetene sette vilkår som fordyrer arbeidet. Da har du lov til å kreve helt eller delvis vederlag for denne utgiftsøkningen (Kulturminnelovens §15a).

Ansvar
Alle som eier et hus har plikt til å holde det ved like (Plan- og bygningsloven). I tillegg er fredet bygning underlagt kulturminneforvaltningens overvåking. Er du usikker på hva du som eier kan utføre, må du ta kontakt der. Vanlig vedlikehold kan du utføre uten myndighetenes innblanding, men du må søke om tillatelse når du skal gjøre endringer.

Vanlig vedlikehold
I løpende vedlikehold bruker du de samme materialer og teknikker som opprinnelig er brukt selv om dette koster mer. Et jevnt vedlikehold er den beste form for vern, og er det mest økonomiske. Ved å bevare alle deler av et hus mest mulig intakt beholder huset sin verdi som kulturminne.

Større vedlikeholdsarbeider og endringer
Du må søke om tillatelse til å utføre større reparasjoner og endringer. Endringer som er små og nødvendige for fortsatt bruk blir vanligvis godkjent. Hvis du planlegger endringer bør du ta kontakt med myndighetene på et tidlig tidspunkt.

Ved bygningsmessige endringer kan myndighetene kreve at inngrepet utføres slik at det lar seg tilbakeføre. I praksis kan det bety at eventuell ny kledning av et rom legges utenpå den gamle og at nye skillevegger settes opp slik at de lett kan tas ned igjen uten å sette spor.

Du finner mer informasjon i Riksantikvarens hefte ”Å eie et fredet hus” og på http://www.riksantikvaren.no

RSS feed Tips en venn Skriv ut